Teachers of Doc-Fai Wong - Professor Peng-Si Yu and his wife Ouyang Min