Professor Peng-Si Yu and his wife Mrs. Yu (Ouyang Min)