Hu Yuen Chou Presents the
Certification as Grandmaster in Taijiquan
to
Doc-Fai Wong